ઉદ્યોગ ધંધાને 20 એપ્રિલથી ગુજરાતમાં ખોલવા છૂટ અપાઈ

The industry was allowed to open in Gujarat from April 20

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.