ગૌચર અને તળાવો વધુ જાહેર કરો, કેન્દ્ર સરકારનો આદેશ, પણ ભાજપે તો વેંચી માર્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.