ભારતમાં 44 લાખ અને ગુજરાતમાં 2.50 લાખ રસી બરબાદ, લોકોને મળતી નથી, કોઈની સામે પગલાં નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.