20 ડીગ્રી ધરાવતાં ભારતના સૌથી લાયક નાગરિક ડો.શ્રીકાંત IAS, IPSની નોકરી છોડીને 17 વર્ષ પ્રધાન રહ્યા, 14 ખાતા સંભાળ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.