જ્યાં મહિલા ખેડૂતો સૌથી વધું છે એવા તાપીમાં કેવી સિંચાઈ છે તે જોવા જેવું છે

tapi
tapi

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી and हिंदी.