મોબાઈલ ફોન ધમકાવવાનું હથિયાર, એન્ટી સાયબર બુલિંગ યુનિટને ફોન કરો

ગાંધીનગર, 11 જાન્યુઆરી 2020
અસામાજીક તત્વોના હાથમાં મોબાઇલ ફોન હવે નવુ હથિયાર છે કોઇપણ વ્યકિતને મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ, કોમ્પ્યુટર કે ઇન્ટરનેટના માધ્યમ વડે ડરાવવા, ધમકાવવા, અપમાન કરવા, મજાક ઉડાવવા અથવા ગુસ્સો કરવા પ્રેરીત કરવા જેવાં કોઇપણ મેસેજ મોકલવામાં આવે તેને સાયબર બુલિંગ કહેવાય છે. સામાન્ય રીતે નવ યુવાન-યુવતીઓ આ પ્રકારના સાયબર બુલીંગનો ભોગ બનતા હોય છે પરંતુ હવે તમારે આ પ્રકારની કનડગતથી ગભરાઇ જવાની જરૂર નથી. અમારી હેલ્પલાઇન – ૧૦૦ નંબર અને ૧૧૨ નંબર (સાત નવનિર્મિત જીલ્લાઓ માટે) ઉપર તમારી ફરીયાદ જણાવો. અમે તમોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપીશુ. તદુપરાંત તમારી ઓળખ ગુપ્ત રાખીને સાયબર અપરાધીઓ વિરુદ્ધ કાનુની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.