વિડીયોથી ૧૬ લોકોને માહિતી અધિકારનો ન્યાય મળ્યો  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.