શું ફેસબુક-જિઓ સોદો ઈન્ટરનેટ ન્યૂટ્રેલિટી માટે ખતરો છે? મોટી કંપનીઓ આઘળ કરવા કે નાના લોકોને દબાવવા તેનો ઉપયોગ થઈ શકે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.