યોગીના યુપીમાં ખાંડ મિલના માલિકો અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચેના સાંગગાંઠના કારણે શેરડીના ખેડુતો બરબાદ થયા છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.