ખેડૂત વિરોધી 3 કાયદાઓનો વિરોધ વિરોધ દેશના 250 કરતા વધારે ખેડૂત સંગઠનો શા માટે કરી રહયા છે? ધોળા અંગ્રેજો પછી હવે ભગવા અંગ્રોજો આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.