નવસારી જિલ્લામાં ૧૩,૧૪,૯૧૧ લોકોનો ઘરે જઈને સર્વે કરાયો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.