[:gj]સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધું ઉત્પાદન આપતી જુવારની નવી જાત મધુ નવસારીમાં શોધાઈ [:en]Navsari discovers new variety of jowar, Madhu, which gives highest yield across India[:hn]नवसारी ने पूरे भारत में सबसे अधिक उपज देने वाले ज्वार की नई किस्म मधु की खोज की[:]

[:gj]Navsari discovers new variety of jowar, Madhu, which gives highest yield across India
દિલીપ પટેલ – 30 માર્ચ 2022
દાણા જુવારની જાત જી. જે. 44 – મધુ સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધારે ઉત્પાદન આપતી જાત નવસારી કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલયે વિકસાવી છે. હેક્ટરે 2762 કિલો અનાજ દાણાનું ઉત્પાદન આપે છે. ગયા વર્ષે હેક્ટરે 1358 કિલો પાકી હતી. જેની સામે બે ગણું ઉત્પાદન આપતી જાત છે. જે સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધારે ઉત્પાદકતા ધરાવે છે.

જુવારને સુપર ફૂડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

22 ટકા સુધી વધારે ઉત્પાદન આપતી આ જાત છે.

સુકા ઘાસચારાનું હેક્ટરે 11836 કિલો ઉત્પાદન આપે છે.

ગાભમારાની ઈયળનો ઉપદ્રવ ઓછો થાય છે. ફુગ, ગુંદરીયો, કાલવ્રણ, પાનના સુકારા જેવો રોગો સામે આંશિક પ્રતિકાર ધરાવે છે.

દાણા જુવારની જાત જી જે 44 મધુને ચોમાસું ઋતુમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં ઉગાડવા માટે ભલામણ કરવામાં આવી છે. તેમ નવસારી કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલયના મુખ્ય જુવાર સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા જણાવાયું છે.

ગુજરાતમાં – 2021-22માં 37 હજાર હેક્ટરમાં 51 હજાર ટન જુવાર પેદા થવાની કૃષિ વિભાગની ધારણા છે.
ગુજરાતમાં 2020-21માં 41 હજાર હેક્ટરમાં 57.42 હજાર ટન મકાઈ થઈ હતી. જુવાર 6.50 હજાર ટન ઓછી પાકશે.

ઉત્પાદન

ગુજરાતમાં જુવારનું ખરીફમાં 31670 હેક્ટર અને રવીમાં 25320 હેક્ટર મળીને કુલ 56980 હેક્ટરમાં સરેરાશ વાવેતર થાય છે. 77430 ટન જુનાર 2019-20માં પેદા થઈ હતી. હાલ ઉત્પાદકતા 1358  કિલો છે તેમાં સારો એવો વધારો નવી જાતથી થઈ શકે તેમ છે. પશુચારામાં પણ સારો એવો વધારો આ નવી વેરાયટીથી થઈ શકે છે.

જુવારનુ વાવેતર 16 લાખ હેક્ટરથી ઘટીને 38 હજાર હેક્ટર થઈ ગઈ છે.

અગાઉ જુવારના બેવડો ઉપયોગ થઈ શકે એવી એક મોતીવાળા સફેદ દાણાવાળા ધરાવતી સુપર જુવારની નવી જાત શોધવામાં આવી છે. જે અનાજ તરીકે અને પશુ ચારા તરીકે વાપરી શકાય છે. સરદારકૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ વિશ્વ વિદ્યાલયના વિજ્ઞાનીઓએ સુધારેલ ડ્યુઅલ હેતુ જુવારની વિવિધતા ડીએસ -127 (જીજે 43) ક્રોસ (એકેઆર 354 એક્સ એસપીવી 1616) માંથી વિકસિત કરવામાં આવી હતી.

સોરગમ રિસર્ચ સ્ટેશનમાં 2009-10 થી 2013-14 દરમિયાન કૃષિ યુનિવર્સિટી ડીસા ખાતે પ્રયોગો કરાયા હતા. 2014માં પ્રાથમિક ટ્રાયલ બાદ તેને 2015થી 2017 સુધીમાં અલગ અલગ સ્થળોએ ટ્રાયલમાં પરીક્ષણ કરાયું હતું.

જુવાર ડીએસ -127 (જીજે 43) બીજી જાત જીજે 39 કરતાં 46.85 ટકા વધું ઉત્પાદન આપે છે. અને સીએસવી 20 કરતાં 22.66 ટકા વધું ઉત્પાદન આપે છે. આમ અનાજનું ઉત્તમ ઉત્પાદન આપતી નવી સુપર જાત ખેડૂતોને ઉગાડવા માટે હવે ભલામણ કરી દેવામાં આવી છે.

ઘાસચારા માટે તે બીજી જાતો કરતાં વધું સારી છે. તેના લાંબા-પહોળા પાંદડા પશુચારા માટે ઉત્તમ છે. છોડની ઊંચાઈ સારી છે. લીલી અને સુકી એમ બન્ને રીતે પશુના ખોરાક માટે સારી છે.

ગુજરાતમાં દુધાળા પ્રાણીઓના ચારા અને ઘાસચારાની સુરક્ષા માટે એક નવી જુવારની જાતિ “ગુજરાત જુવાર 43 (જીજે 43)” શોધી છે જે પશુચારાનો પ્રશ્ન ઉકેલી શકે તેવી ક્ષમતા ધરાવે છે. આ વેરાયટી એસ.કે.જૈન અને અને પી.આર.પટેલે ડીસાના  જુવાર સંશોધન કેન્દ્રમાં શોધી છે.

10 વર્ષથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં પિયતની સગવડ વધવા સાથે મુખ્ય પાક ગણાતા જુવારના વાવેતર ઉપર માઠી અસર પડી છે. કરાડી-મટવાડ જેવાં વિસ્તારમાં બી.પી. ૫૩ નામની જુની જાતનું વાવેતર થતાં ઉત્પાદન ઓછું આવે છે, જે હવે વધી સકશે.

વધારવા માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
આવતા દિવસોમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને વાતાવરણના ફેરફાર સાથે જુવાર પર વિપરીત અસરો થઈ રહી છે.

ગામડાઓમાં સાંજના ભોજનમાંથી જુવારના રોટલા ઓછા થઈ રહ્યાં છે. વીઘે 40 મણ ઉત્પાદકતા ધરાવતી કૃષિ યુનિવર્સિટીની જી.જે. 38 જાત હતી.[:en]Dilip Patel – 30 March 2022
Seed sorghum variety G. J. 44 – Navsari Agricultural University has developed the highest yielding variety of honey in the country. The grain yield per hectare is 2762 kg. Last year 1358 kg per hectare was applied. Against which is the double product. Which has the highest productivity in the whole of India.

Jowar is known as a super food.

It is a high yielding variety up to 22%.

The yield of dry fodder is 11836 kg per hectare.

Gabmara caterpillar infestation is reduced. Has partial resistance against diseases like fungus, gonorrhea, black spot, leaf blight.

Jowar variety GJ44 Madhu is recommended for growing during monsoon season throughout Gujarat. As told by the premier jowar research center of Navsari Agricultural University.

In Gujarat – Agriculture Department expects to produce 51 thousand tonnes of jowar in 2021-22 in 37 thousand hectares.
In 2020-21, Gujarat produced 57.42 thousand tonnes of maize in 41 thousand hectares. The tide will be less than 6.50 thousand tonnes.

the product

In Gujarat, jowar is sown in an average of 56980 hectares in 31670 hectares in Kharif and 25320 hectares in Rabi. In 2019-20, 77430 tonnes of Junar was produced. Presently the productivity is 1358 kg and good growth can be seen from the new variety. Livestock can also be increased well with this new variety.

Jowar cultivation has come down from 16 lakh hectares to 38 thousand hectares.

A new variety of super sorghum with pearly white grains has been discovered which can be used twice as much as sorghum. Which can be used as grain and animal feed. Scientists from Sardarkrishnanagar Dantiwada Agricultural University developed an improved dual purpose jowar variety DS-127 (GJ43) from the cross (AKR354X SPV1616).

Experiments were conducted at the Sorghum Research Center at the Agricultural University Deesa from 2009-10 to 2013-14. After initial testing in 2014, it was tested at various locations from 2015 to 2017.

Jowar DS-127 (GJ43) gives 46.85% higher yield than other variety GJ39. And CSV gives 20 to 22.66 percent higher yield. Thus it is now recommended for the farmers to grow a new super variety which gives excellent grain production.

It is better than other varieties for fodder. Its long broad leaves are good for grazing. Plant height is good. Both green and dry are good for animal feed.

In order to protect the feed and fodder of milch cattle in Gujarat, a new variety of jowar “Gujarat Jowar 43 (GJ43)” has been discovered which has the potential to solve the problem of livestock. This variety has been discovered by SK Jain and PR Patel at Deesa’s Jowar Research Center.

With the increase in irrigation facilities in South Gujarat in the last 10 years, the main crop Jowar cultivation has been affected. Karadi-Matwar, B.P. The yield is reduced by planting an older variety called, which can no longer grow.

Efforts are being made by the Trust to increase this.
Global warming and climate change are having an adverse effect on the tides in the coming days.

Jowar roti is being reduced from the evening meal in the villages. VJ gj There were 38 varieties.[:hn]दिलीप पटेल – 30 मार्च 2022
बीज ज्वार किस्म जी. जे। 44 – नवसारी कृषि विश्वविद्यालय ने देश में शहद की सबसे अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित की है। प्रति हेक्टेयर अनाज की उपज 2762 किलोग्राम है। पिछले साल 1358 किलो प्रति हेक्टेयर लगाया गया था। जिसके खिलाफ दोहरा उत्पाद है। जिसकी पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता है।

ज्वार को सुपर फूड के रूप में जाना जाता है।

यह 22% तक की उच्च उपज देने वाली किस्म है।

सूखे चारे की उपज 11836 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

गबमारा कैटरपिलर का संक्रमण कम हो जाता है। फंगस, गोनोरिया, ब्लैक स्पॉट, लीफ ब्लाइट जैसे रोगों के खिलाफ आंशिक प्रतिरोध है।

ज्वार की किस्म जीजे44 मधु को पूरे गुजरात में मानसून के मौसम में उगाने की सलाह दी जाती है। जैसा कि नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख ज्वार अनुसंधान केंद्र ने बताया।

गुजरात में – कृषि विभाग को 2021-22 में 37 हजार हेक्टेयर में 51 हजार टन ज्वार उत्पादन की उम्मीद है।
2020-21 में गुजरात ने 41 हजार हेक्टेयर में 57.42 हजार टन मक्का का उत्पादन किया। ज्वार 6.50 हजार टन से कम होगा।

उत्पाद

गुजरात में, खरीफ में 31670 हेक्टेयर और रबी में 25320 हेक्टेयर में औसतन 56980 हेक्टेयर में ज्वार बोया जाता है। 2019-20 में 77430 टन जुनार का उत्पादन किया गया था। वर्तमान में उत्पादकता 1358 किलोग्राम है और नई किस्म से अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। इस नई किस्म से पशुधन में भी अच्छी वृद्धि की जा सकती है।

ज्वार की खेती 16 लाख हेक्टेयर से घटकर 38 हजार हेक्टेयर हो गई है।

मोती के सफेद दानों के साथ सुपर सोरघम की एक नई किस्म की खोज की गई है जिसे ज्वार से दोगुना इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसका उपयोग अनाज और पशुओं के चारे के रूप में किया जा सकता है। सरदारकृष्णनगर दंतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने क्रॉस (एकेआर354एक्स एसपीवी1616) से एक उन्नत दोहरे उद्देश्य वाले ज्वार की किस्म डीएस-127 (जीजे43) विकसित की।

2009-10 से 2013-14 तक कृषि विश्वविद्यालय दीसा में सोरगम अनुसंधान केंद्र पर प्रयोग किए गए। 2014 में प्रारंभिक परीक्षण के बाद 2015 से 2017 तक विभिन्न स्थानों पर इसका परीक्षण किया गया।

ज्वार DS-127 (GJ43) अन्य किस्म GJ39 की तुलना में 46.85 प्रतिशत अधिक उपज देता है। और सीएसवी 20 से 22.66 प्रतिशत अधिक उपज देता है। इस प्रकार अब किसानों के लिए एक नई सुपर किस्म उगाने की सिफारिश की गई है जो उत्कृष्ट अनाज उत्पादन देती है।

यह चारे के लिए अन्य किस्मों से बेहतर है। इसकी लंबी चौड़ी पत्तियाँ चरने के लिए उत्तम होती हैं। पौधे की ऊंचाई अच्छी होती है। हरा और सूखा दोनों ही पशुओं के चारे के लिए अच्छे होते हैं।

गुजरात में दुधारू पशुओं के चारे और चारे की रक्षा के लिए, ज्वार की एक नई किस्म “गुजरात ज्वार 43 (जीजे 43)” की खोज की गई है जिसमें पशुधन की समस्या को हल करने की क्षमता है। इस किस्म की खोज दीसा के ज्वार अनुसंधान केंद्र में एसके जैन और पीआर पटेल ने की है।

पिछले 10 वर्षों में दक्षिण गुजरात में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के साथ, मुख्य फसल ज्वार की खेती प्रभावित हुई है। कराडी-मटवाड़, बी.पी. नामक एक पुरानी किस्म के रोपण से उपज कम हो जाती है, जो अब बढ़ सकती है।

इसे बढ़ाने के लिए ट्रस्ट की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं।
आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का ज्वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

गांवों में शाम के भोजन से ज्वार की रोटी कम की जा रही है। वी.जे. जी.जे. 38 किस्में थीं।[:]