એગ્રીકલ્ચર ટ્રેકટર્સ BS-6 નહિ પરંતુ BS-3 માં ગણાય છે: વાહનવ્યવહાર કમિશનર

વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની યાદીમાં જણાવાયુ છે કે, રાજ્યમાં BS-૩ એમિશન નોર્મ્સ મુજબ કન્સ્ટ્રકશન ઇક્વીપમેન્ટ વ્હીકલ્સ (CEV), એગ્રીકલ્ચર ટ્રેકટર્સ, કમ્બાઈન્ડ હાર્વેસ્ટર અને પાવર ટીલરનું રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે.

યાદીમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, કેન્દ્ર સરકારની તા.17-03-2020ની સુચનાનુસાર ગુજરાત રાજ્યમાં ભારત સ્ટેજ-3  CEV  એમિશન નોર્મ્સ ધરાવતા કન્સ્ટ્રકશન ઇક્વીપમેન્ટ વ્હીકલ્સ (CEV), એગ્રીકલ્ચર ટ્રેકટર્સ, કમ્બાઈન્ડ હાર્વેસ્ટર અને પાવર ટીલર કેન્દ્રીય મોટર વાહન નિયમો, 1989ના નિયમ-115-A માં દર્શાવ્યાં મુજબ રજીસ્ટર કરવામાં આવશે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વાહનોને ભારત સ્ટેજ એમીશન નોર્મ્સ BS-6 લાગુ પડતાં નથી તેમ વાહનવ્યવહાર કમિશનર, ગાંધીનગરની યાદીમાં વધુમાં જણાવાયું છે.